Legislativa

Revize elektroinstalace, jinak také nazývána revize elektro se provádí dle norem ČSN a zahrnuje veškeré revize elektroinstalace obecně od měření el. energie přes jistící a ochranné prvky v rozvaděčích, hromosvodů až po koncové obvody jako jsou zásuvky, osvětlení, pevně připojené spotřebiče.

Elektrorevize je proces, který se zabývá kontrolou, správou a evidencí všech zařízení, které využívají ke své činnosti elektrický proud.

Obecně lze tedy konstatovat, že elektrorevize je komplexní prohlídka a kontrola elektrických zařízení z hlediska jejich bezpečnosti. Cílem elektrorevizí je předcházet škodám a úrazům způsobeným elektrickým proudem při užívání elektrických zařízení. V praxi rozlišujeme několik druhů elektrorevizí:

 • Výchozí
 • Pravidelné

Požadavky na jednotlivé druhy elektrorevizí určují národní technické normy, tzv. ČSN.

Normy ČSN

 • ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení
 • ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: základní pravidla pro návrh, stavbu a revize elektrického zařízení nízkého napětí, opatření pro řádné fungování těchto zařízení

Co říká zákon?

Revize elektrických rozvodů a instalací a také hromosvodů patří k povinnostem vlastníka nemovitosti.
Tuto povinnost provádět revize máme v České republice zakotvenou v právních i prováděcích předpisech dlouho
a pojišťovny jsou v případě porušení nekompromisní – zpravidla pojistné plnění krátí nebo neuznají zcela a pak hrozí žaloba ze strany poškozených.

Revize se provádí v různých lhůtách, podle daných norem a předpisů (viz lhůty pravidelných revizí) a musí je provádět revizní technik elektro, který má příslušné oprávnění revizi provádět.

Jako doklad vystavuje technik zprávu s naměřenými hodnotami a seznam závad.
Co tato zpráva obsahuje, si přečtete níže v odstavci ,,Zpráva o revizi elektrického zařízení´´.

Vykonávání elektrorevizí v České republice přikazují zejména tyto tři zákony:

 • zákon č. 102/2001 Sb. – pojednává o odpovědnosti výrobce
 • zákon č. 378/2001 Sb. – věnuje se pracovněprávní odpovědnosti
 • zákon č. 401/1964 Sb. – týká se soukromé sféry, občanské odpovědnosti

Nechte si tedy zrevidovat vaši elektroinstalaci nebo elektrozařízení. Nejen kvůli dodržení zákonů, ale především kvůli bezpečnosti!

Zpráva o revizi elektrického zařízení

O provedení elektrorevize se vypracuje tzv. Zpráva o revizi elektrického zařízení. Tato zpráva musí obsahovat následující údaje:

 • určení druhu revize (výchozí, pravidelná)
 • vymezení rozsahu revidovaného elektrického zařízení
 • soupis použitých přístrojů
 • soupis provedených úkonů (prohlídky, měření a zkoušky)
 • soupis zjištěných závad
 • datum zahájení a ukončení revize, vypracování a předání revizní zprávy
 • jméno a podpis revizního technika s jeho evidenčním číslem
 • naměřené hodnoty, pokud nejsou obsaženy v dokladech použitých pro sestavení revizní zprávy

1. Výchozí revize elektro

Lze se také setkat s termínem vstupní revize elektro

Podle normy ČSN 33 1500 je možné uvést elektrické zařízení do provozu až po ověření jeho stavu z hlediska bezpečnosti výchozí revizí.

Stále více právnických subjektů (stavební úřad, společnost pro distribuci elektřiny, pojišťovny, hasiči…) požadují k novostavbám provedení kvalitní a profesionální výchozí elektro revize.

Bez ní vám nebude dům zkolaudován a pojišťovna vám jej nemusí pojistit. Pokud nebudete mít zprávu od revizního technika nebude společnostmi distribuující elektřinu (ČEZ, E.ON, PRE, zřízeno odběrné místo (laicky řečeno, nepřipojí vás do sítě a neosadí elektroměr)).

Výchozí elektro revizi je možné provádět i po částech. Na těch částech elektrického zařízení, které již byly ověřeny a mají platný doklad o provedení revize, se nová již revize neprovádí.

U elektrických zařízení, která mění svoji polohu, a změna této polohy může mít za následek změnu vlastností těchto zařízení, je nutné provézt přinejmenším jejich kontrolu. O této kontrole následně musí být vypracována dokumentace. Elektrické zařízení, na kterém byla provedena oprava, jež může mít vliv na bezpečnost, může být uvedeno opět do provozu až po kontrolním prověření a vypracování záznamu o této kontrole.

2. Pravidelná revize elektro

Lze se také setkat s termínem periodická revize elektro

Pravidelná revize elektro se provádí z důvodu bezpečnosti a nařízení zákona dle normy ČSN 33 1500 a dalších, kde jsou stanoveny lhůty pro provedení pravidelné revize (viz lhůty pravidelných revizí). V rámci pravidelné revize se zjišťuje aktuální stav elektroinstalací.

Na přenosových a distribučních soustavách se nemusí podle normy ČSN 33 33200 provádět pravidelné elektro revize, v případě, že tato zařízení mají zajišťovánu bezpečnost pravidelnými kontrolami a údržbou dle vlastního údržbového řádu.

V organizacích s vlastním údržbovým řádem je možné lhůty provádění pravidelných elektrických revizí prodloužit až na dvojnásobek. Výjimky jsou uvedeny v bodech 12 a 13 normy ČSN 33 1500.

Pravidelná revize se musí provést nejpozději do konce roku, do kterého spadá konec stanovené lhůty od posledního provedení elektro revize.
Pokud je lhůta stanovena na dobu kratší než 1 rok, toto pravidlo se na ní nevztahuje.

Stanovení lhůty provádění pravidelných elektro revizí se odvíjí od prostředí, v kterém je elektrické zařízení umístěno.
Lhůta pro provádění revizí v bezpečném prostředí je delší než lhůta v nebezpečném prostředí.

Lhůty pravidelných revizí

Lhůty pravidelných elektro revizí se odvíjí od několika faktorů.

Jedním z nich je druh prostředí, ve kterém je elektrické zařízení provozováno. V závislosti na prostředí se pak lhůty provádění pravidelných revizí pohybují od 1 roku do 5 let.
Přesné stanovení revizních lhůt je obsaženo v normě ČSN 33 0300.

Dalším faktorem pro určení revizní lhůty je umístění elektrického zařízení. Umístění zařízení je rozlišováno podle toho, zda v prostoru tohoto zařízení dochází ke zvýšenému riziku ohrožení osob. Na základě tohoto faktoru se pak revizní lhůty pohybují od 1/2 roku do 5 let.
Přesné lhůty stanovuje norma ČSN 33 0300 a ČSN 73 0823.

Například prozatímní zařízení staveniště je nutné revidovat každého 1/2 roku, pojízdné prostředky jednou za 1 rok, prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. kulturní a sportovní zařízení) každé 2 roky.
Zděné obytné a kancelářské prostory jsou podrobovány pravidelné revizi každých 5 let.

Posledním, třetím, faktorem je vliv účinků atmosferické a statické elektřiny na prostředí. Objekty v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo požáru musí být revidovány každé 2 roky, ostatní jednou za 5 let.

V tabulkách níže uvádíme přibližné termíny revizí podle různých kritérií dle odpovídajících norem. Upozorňujeme však, že tento výpis je pouze informativního charakteru a je tedy nutné kontaktovat revizního technika.